School logo

Факултет за информатика

Американскиот универзитет на Европа- ФОН

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

4.45/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Мисијата на факултетот е овозможување комплетна образовна и научна средина во која се изведува современа и квалитетна настава како примарна цел за подготовката на студентите за успешна кариера, постдипломски студии и доживотно учење. Образовниот процес се изведува преку настава со користење на современа технологија, овозможување на практично искуство на студентите, обновуање на професионални вештини и бази на знаења, како и размена на активности и на знаење со други стручњаци. Факултетот за информатика при Американскиот универзитет на Европа-ФОН на првиот циклус на студии подготвува инженери по информатика со три основни специјалности: компјутерско инженерство, софтверско инженерство, бизнис информатика како и дипломирани професори по информатика. Студиите се организирани по модел 4+1 каде што основните студии од 1 циклус имаат времетраење од 4 години. Профилирањето на специјалностите се изведува преку избирање на групи изборни предмети организирани во модули. На тој начин на студентот му е овозможен пофлексибилен и поефикасен избор на соодветни предмети релевантни за определна дисциплина и можност да се произнесе во стручњак за определена област од информатиката. По завршувањето на 4-те години, студентите се здобиваат со звање дипломиран инженер по Информатика и дипломиран професор по информатика. Постдипломските студии ја опфаќаат 5-тата година и се составени од области кои го оспособуваат кандидатот за самостојна научноистражувачка работа од областа на компјутерските науки. По одбраната на магистерскиот труд, кандидатот се здобива со звање магистер на информатички науки (за софтверско инженерство или компјутерско инженерство) или магистер по бизнис информатика во зависност од насоката која ја избрал. Преку дополнителните проекти кои ги организира АУЕ-ФОН, како што е на пример проектот „Фабрика на знаење“ студентите и при текот на самите студии го стекнуваат искуството што им е потребно после завршувањето на своите студии кога треба теоријата и праксата која ја стекнале на факултетот да ја преточат во успешна професионална кариера.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  4.45/5

  Димитар Каравилоски, Студент

  Софтверско инженерство - (Прв циклус) - Факултет за информатика

  Сегашен студент

  Факултетот за Информатика на Универзитетот ФОН е добар, професорите се добри, но проблем е тоа што има мал број на студенти

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.9/5

  Бисера Чаулева, Дигитален аналитичар

  Софтверско инженерство - (Втор циклус) - Факултет за информатика

  Сегашен студент

  Иако сум релативно нова студентка на оваа програма и факултет сум изненадена од пристапот на професорите и целокупниот кадар вработен во универзитетот. Се е идеално организирано, пристапно за вработени луге кои не се секогаш во можност да следат се на време(втор циклус) . Огромна поддршка, разбирање и консултации од професорите. Искрена препорака

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  5/5