School logo

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

3.79/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Машинскиот факултет во Скопје нуди образование кое одговара на последните трендови на Европската Област за Високо Образование, како ЕКТС и постулатите на Болоњската декларација. Студиските програми се согласно потребите за производство на кадар кој ќе одговори на барањата за развој на индустриските гранки во Република Македонија, кадар кој ќе одговара на потребите на светски познатите компании. На Факултетот има шест Институти и еден Оддел и тоа: Институт за производно машинство со 5 лаборатории; Институт за машински конструкции, механизациони машини и возила со 3 лаборатории; Институт за термотехника и термоенергетика со 5 лаборатории; Институт за хидротехника, пневматика и автоматика со 2 лаборатории; Институт за заварување и заварени конструкции со 4 лаборатории; Институт за механика со една лабораторија и Оддел за математика и информатика. Институтите понатаму се поделени на добро опремени катедри и лабаратории или работни групи одговорни за академски и студиски развој во нивните полиња на научен интерес. Секој институт има свој раководител кој е одговорен за работата на институтот и за виското ниво на академски и професионален допринос на сите негови членови. Во состав на Факултетот, како посебни единици, работат и Сметачкиот центар и заедничките служби. Во наставно-образовниот процес, Факултетот нуди две програми за додипломски студии, и тоа: четири годишни студии (Академски) со чие завршување студентите се здобиваат со звањето Дипломиран инженер по машинство и три годишни студии (Професионални) по која студентите се здобиваат со некое од звањата: Дипломиран инженер по производна информатика, Дипломиран инженер по индустриски дизајн, Дипломиран инженер по применето термичко инженерство, Дипломиран инженер по хидраулика и информатика, Дипломиран инженер по заварување и дизајн на конструкции. Воедно, звањата се и насоките по кои се изведува наставата кај овие студии, додека кај четири годишни (Академски) студии наставата се изведува во следните насоки: производно инженерство; транспорт, механизација и логистика; термичко инженерство; автоматика и флуидно инженерство; материјали, заварување и конструктивно инженерство; индустриско инженерство и менаџмент; моторни возила; енергетика и екологија и мехатроника. Машинскиот Факултет нуди редовни студии од втор циклус на студии (последипломски студии) (во времетраење од 1 година) во девет студиски програми и вонредни студии (во времетраење од 2 години) во шест студиски програми по што студентите се здобиваат со звањето Магистер по машински науки. Факултетот нуди и докторски студии за стекнување со звањето Доктор на технички науки.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  3.79/5

  Анонимен, Студент

  ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Сегашен студент

  Машинскиот факултет се покажа повеќе од очекуваното и споредувајќи го моето лично искуство, изгледа далеку подобро од другите факултети на УКИМ. Неверојатно добар наставен кадар кој е достапен во секој момент, а плус е фактот што нема премногу студенти, па има време и простор за одлична комуникација. Во склопот на факултетот има и бизнис кариерен центар за асистирање при вработување и отварање на свој бизнис. И секако, немам доволно зборови со кои можам да ги пофалам и вработените на факулететот во однос колку стрпливи и услужливи за сите потреби на студентите. Можам да кажам дека студирањето до сега ми беше совршено.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.9/5

  Јасмина П, Развој на продукт

  ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Алумни - Генерација 2009

  И покрај квалитетниот пристап на работење на мнозинството од наставниот кадар, посветеноста е ниска и условите не се доволно усогласени за озвозможување применливо знаење. Програми кои не го следат трендот на развој на технологијата и образовниот процес, како и немање соодветни софтверски алатки на дел од програмите, влијаат во намалување на конкурентноста на студентите.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.8/5

  Дарко Стојнев, Машински инжинер

  ТЕРМИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Алумни - Генерација 2010

  Добри инструктори,кои посветуваат внимание и сакаат да го презентираат најдобро материјалот во теорија.Во пракса не. Наставната програма е лоша,нема избор и многу слаба пракса. После завршување на студии ,студентите не се спремни за вработување и самостално изработување на проект.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.9/5

  Даниела Никова, Графички дизајнер

  ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Сегашен студент

  Како студент на Машинскиот Факултет во Скопје, имам добар впечаток кој е како резултат од односот на професорите со студентите, нивното пренесување на знаење и подготвеноста на предавањата.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.9/5

  Бојан Димитровски, ..........

  МЕХАТРОНИКА - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Алумни - Генерација 2014

  Добро бев запознаен со содржините на факултетот, кај некои професори повеќе, кај некој помалку, но генерално сум задоволен од студиите бидејќи ме научија како да учам и истражувам. Една замерка имам што и сега ми прави проблем, е тоа што нема доволна практична настава.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.9/5

  Петре Самаров, Машински инженер

  ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Алумни - Генерација 2010

  Се повеќе барана и ценета струка во индустријата.Студиите беа добри но фалеше пракса се надевам дека тоа е веќе поправено и се обрнува внимание на практичната работа

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.6/5

  12

  11