School logo

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

3.75/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

Машинскиот факултет во Скопје нуди образование кое одговара на последните трендови на Европската Област за Високо Образование, како ЕКТС и постулатите на Болоњската декларација. Студиските програми се согласно потребите за производство на кадар кој ќе одговори на барањата за развој на индустриските гранки во Република Македонија, кадар кој ќе одговара на потребите на светски познатите компании. На Факултетот има шест Институти и еден Оддел и тоа: Институт за производно машинство со 5 лаборатории; Институт за машински конструкции, механизациони машини и возила со 3 лаборатории; Институт за термотехника и термоенергетика со 5 лаборатории; Институт за хидротехника, пневматика и автоматика со 2 лаборатории; Институт за заварување и заварени конструкции со 4 лаборатории; Институт за механика со една лабораторија и Оддел за математика и информатика. Институтите понатаму се поделени на добро опремени катедри и лабаратории или работни групи одговорни за академски и студиски развој во нивните полиња на научен интерес. Секој институт има свој раководител кој е одговорен за работата на институтот и за виското ниво на академски и професионален допринос на сите негови членови. Во состав на Факултетот, како посебни единици, работат и Сметачкиот центар и заедничките служби. Во наставно-образовниот процес, Факултетот нуди две програми за додипломски студии, и тоа: четири годишни студии (Академски) со чие завршување студентите се здобиваат со звањето Дипломиран инженер по машинство и три годишни студии (Професионални) по која студентите се здобиваат со некое од звањата: Дипломиран инженер по производна информатика, Дипломиран инженер по индустриски дизајн, Дипломиран инженер по применето термичко инженерство, Дипломиран инженер по хидраулика и информатика, Дипломиран инженер по заварување и дизајн на конструкции. Воедно, звањата се и насоките по кои се изведува наставата кај овие студии, додека кај четири годишни (Академски) студии наставата се изведува во следните насоки: производно инженерство; транспорт, механизација и логистика; термичко инженерство; автоматика и флуидно инженерство; материјали, заварување и конструктивно инженерство; индустриско инженерство и менаџмент; моторни возила; енергетика и екологија и мехатроника. Машинскиот Факултет нуди редовни студии од втор циклус на студии (последипломски студии) (во времетраење од 1 година) во девет студиски програми и вонредни студии (во времетраење од 2 години) во шест студиски програми по што студентите се здобиваат со звањето Магистер по машински науки. Факултетот нуди и докторски студии за стекнување со звањето Доктор на технички науки.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  3.75/5

  Сара Шалева, Студент

  ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Сегашен студент

  За време на студирањето се стекнав со многу знаења од повеќе области на дизајнот и со практични проекти полека се усовршував во користење на софтверски програми како Solidworks, AutoCad, MAYA итн. Како од областа на дизајнот се стекнав и со многу знаења од предметите за статика, машински материјали и многу други кои ми помогнаа да го разберам техничкиот дел од производството. Би кажала критика во однос на не доволна пракса во живо, но тоа би го сметала како пропуст поради пандемијата. Во почетната година, пред пандемијата имав можност да присуствувам во лабораториите за време на вежби на одредени предмети и мислам дека тоа ми беше од голема корист при совладување на предметите.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.2/5

  Анонимен, Студент

  МАТЕРИЈАЛИ, ПРОЦЕСИ И ИНОВАЦИИ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Сегашен студент

  Студиит се одлични за секој кој е заинтересиран да научи. Има многу добри професори и асистенти кои помаѓаат во било кое време, и се отворени за разговор дури и за предмети кои не се слушаат кај нив.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.6/5

  Анонимен, Sales Managment

  ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Алумни - Генерација 2014

  dobra programa za zapoznavanje so celovkupniot industriski dizajn, nasokite koi sto moze da se rabotat vo industrijata, bazicno upoznavanje na site sferi od dizajnot, ogranicen izbor na programi softweri za rabota i izrabotka na proekti, odlicna teoretska osnova i prodlabocena od tehnickiot del, prakticen del ostaven na samite studenti, pri krajot na studiite imav sansa da prisustvuvam na del od predmetite od novata programa koi bea dosta prodlaboceni, po detalno orientirani i zgolemen prakticen del koj go nadopolnuva teroetskiot, usovrshuvanje na veshtini za izrabotka so razlicni materijali, upotreba da mashini i pogolema posvetenost na asistentite. Novata programa mi se vide odlicna i kompletna za baza na znaenje potrebno na idnite dizajneri.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.3/5

  Анонимен, Набавка

  ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Алумни - Генерација 2014

  Има професори кои се грижат за студентите, и им даваат насоки. Има професори кои едоставно не се грижат за нивото на предавање и постигнати резултати на студентите . Едноставно кажано колку да помине време. Во врска со вработувањето, мене лично никој не ми помогна ниту ме насочи. Се сум постигнала сама.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.7/5

  Анонимен, Практикант

  ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Сегашен студент

  .

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3/5

  Анонимен, Студент

  МОТОРНИ ВОЗИЛА - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

  Сегашен студент

  И покрај тоа дека предметите содржани во првите две години од додипломските студии не се разликуваат помеѓу повеќето оддели, опсегот на можности да се научат сите аспекти од моторните возила претставува добра шанса за сите идни студенти кои имаат аспирации да стануваат инженери во областа на автомобилската индустрија.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.3/5

  12

  9