School logo

Природно математички факултет

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray
 • Star colored gray

3.61/5

Дали си дел од оваа институција ?

Предложи промена во содржината!

Локација

Скопје.

За образовниот центар

На 16 декември 1946 година, на Природно - математичкиот оддел, кој заедно со Историско - филолошкиот оддел го сочинувале Филозофскиот факултет, започнала работата на прватависокошколска установа во, тогаш, Народна Република Македонија. Настава се изведувала на катедрите за математика, физика, хемија, биологија, географија и етнологија. Тоа бил првиот факултет кој започнал да изведува настава на македонски јазик по Втората светска војна. Формирањето на Факултетот било од непроценливо значење и потреба во тоа време, бидејќи конечно биле остварени идеалите за основање на македонска педагошка ака­де­мија. Во наредните 12 години, Природно-математичкиот оддел бил дел од Филозофскиот факултет. Тоа биле првите почетоци, кога со голем ентузијазам на најуспешните професори од Македонија, заедно со многу угледни професори од Белград, Загреб и Љубљана, биле поставени темелите на развојот на природните, математичките и општествено - хуманистичките науки во НР Македонија. Во тој ран период биле образовани голем дел од идните професори на Природно-математичкиот факултет, кои подоцна станале и главните носители на образовната и научната дејност на Факултетот. Иако материјалните и просторните услови за работа во тоа време биле прилично скромни, благодарение на несебичното залагање и на квалитетот на тогашните професори, наставата не заостанувала зад земјите со биле со многу постара високообразовна традиција. Природно-математичкиот оддел, созревајќи кадровски, материјално и просторно, во 1958 година се одделил од Филозофскиот факултет, притоа формирајќи посебен Природно-математички факултет. Во овој период, паралелно со брзиот економски развој на државата, дошло и до брз подем во развојот на Природно-математичкиот факултет. Тоа се гледа преку бројноста на настано-научниот кадар, бројот на насоките, научните публикации, годишните зборници на институтите, збогатувањето на библиотечните фондови, научните усовршувања надвор од Републиката итн. Реформските зафати во државата во тоа време имале одраз и врз работата на Природно-математичкиот факултет, па наскоро Факултетот извесен период бил разделен на пет посебни факултети. Меѓутоа, поврзаноста на Природно-математичките дисциплини, рационалноста во работењето, како и многубројните општи заеднички интереси на тогашните факултети, во 1985 година довеле до повторна интеграција во Природно-математички факултет. Овој период бил карактеристечен не само по реинтеграцијата, туку тоа бил период кој се одликувал со брз развој на информатичките дисциплини, брзата компјутеризација и максималното користење на сите благодети што тоа ги овозможувало во интерес на развојот на научно-образовната дејност на факултетот кој се развивал во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Денес, на Природно-математичкиот факултет студираат околу 1400 студенти на сите три циклуси, работат околу 120 наставно-научни работници, кои, покрај наставата на матичниот факултет, изведуваат настава и на десетина други факултети на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Факултетот има соработка со над 30 држави во светот. Големиот број објавени трудови во домашни и во странски научни списанија, големиот број домашни, странски и билатерални научно-истражувачки проекти, учеството на голем број научни собири во земјата и во странство, големиот број учебници, книги, монографии, сами по себе кажуваат многу за активностите и за развојот на Природно-математичкиот факултет во изминатите децении.

  Пронајди ја соодветната Програма

  Споделени искуства

  Севкупна просечна оценка -

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  3.61/5

  Стефан Атанасовски, Референт во шпедиција

  Туризам - (Прв циклус) - Природно математички факултет

  Алумни - Генерација 2013

  Професори кои секогаш биле достапни за студентите

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  4.1/5

  Емилија Николова, Наставник по Математика

  Наставна математика - (Прв циклус) - Природно математички факултет

  Сегашен студент

  Знаењето здобиено за време на студиите по математика беше солидно. Според мое мислење професоритe и асистентите се подостапни споредено со другите факултети, воглавно поради малиот број на запишани студенти. Студдите се прилично тешки и споредено со факултетите во странство стекнатото знаење е на исто ниво.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.6/5

  Анонимен, Менаџер на сектор

  Математика - информатика - (Прв циклус) - Природно математички факултет

  Алумни - Генерација 1995

  Пошироки познавања за математика и информатика, без особена специјализација

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.8/5

  Горан Михајлоски, Проф. по математика

  Наставна математика - (Прв циклус) - Природно математички факултет

  Алумни - Генерација 1999

  Задоволен од стекнатото знаење и умеење за натамошно надоградување

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.8/5

  Анонимен, PL/SQL Developer

  Математика - информатика - (Прв циклус) - Природно математички факултет

  Алумни - Генерација 2011

  Го нема смерот на кој дипломирав, интернет и мобилни технологии

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  2.7/5

  Дарко Јованов, Видео Монтажер

  Астрономија и астрофизика - (Прв циклус) - Природно математички факултет

  Алумни - Генерација 2012

  Секој од смеровите и програмите имаат свое искуство, но во смерот Физика, професорите беа одлични, а и програмата, исто така. Позициите за вработување се лимитирани поради недостаток на работни позиции што се точно во смер, но дипломиран физичар потоа може да се снајде во скоро секое поле од индусдтријата. Најпросперитетни полиња се анализа на податоци и нивно визуализирање, бидејќи најголем дел од лаборатористките вежби се фокусираат на тоа. Административниот персонал на факултетот е како на секој друг факултет на УКИМ, напнат, груб, некогаш дури и безобраз, но знаат да ти излезат во пресрет доколку проценат дека не ги мафташ. Се на се, дури и со сите своите фалинки, нема друг факултет на кој лично мислам би поминал подобро.

  Вкупен впечаток

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Наставна програма

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Помош при вработување

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Професори

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Комуникација со вработени

  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green
  • Star colored green

  Севкупнa оценка

  3.7/5

  12

  5